• A. Джурова (София). За украсата на Бачковския ръкопис от XI в., съдържащ Хомилии и Епистолии на Василий Велики ((EHAI) ЦИАИ 803 и НБКМ 95) – С. 773 – (Труды Отдела древнерусской литературы)
     

    подробнее

;